SRM 394

--------------------------------------------------------
妈蛋不做这么早的题了...
没有题解....=_=
 
--------------------------------------------------------
250:
枚举一下最大最小值,大于最大值就拿到这个值,小于这个值就拿完
然后看一下拿的有没有超过m,没有就更新一下答案
--------------------------------------------------------
600:
首先,一个直线对称之后一定和他平行
相互平行的直线分成一组
每组找一个可行的对称中心集合,一定是空集或者一个直线
所有组的集合求个交就行了
实际上是几个直线求交点个数...
--------------------------------------------------------
900:
还没有写...
--------------------------------------------------------